Vilkår

TELEFONI – Privat abonnementsbetingelser pr. 31. Januar 2010.

1. Aftalens omfang
Nærværende almindelige abonnementsbetingelser udgør sammen med de øvrige vilkår, aftalegrundlaget for brugerens aftale med Comflex Networks ApS.

2. Aftale om levering af teletjenester fra Comflex
Brugerens aftale med Comflex Networks ApS, indgås efter at brugeren underskriver en oprettelsesblanket og returnerer denne senest samtidig med at tjenesten stilles til rådighed.
Brugerens aftale med Comflex Networks ApS giver blandt andet adgang til følgende supplerende tjenester:

  • Viderestilling
  • Telefon svar service
  • Vis nummer

Brugeren kan også vælge at få hemmeligt nummer, så vil nummeret ikke blive overført til modtagerens telefondisplay (A-nummer visning).

3. Kunden
Aftaler om brugerens benyttelse af Comflex’s telenet, kan indgås af myndige personer, med mindre andet fremgår af den særskilte oprettelsesblanket. Brugeren skal ved aftalens indgåelse oplyse navn, adresse, fødselsdag og evt. privattelefon/mobilnummer. Comflex Networks ApS kan kræve dokumentation for alle oplysningers rigtighed. Brugeren hæfter for betaling af alle beløb, der registreres i forbindelse med disse aftaler.

4. Kreditvurdering, sikkerhedsstillelse, kreditmaksimum
I visse tilfælde foretager Comflex Networks ApS en kreditvurdering af den enkelte bruger baseret på kreditoplysninger fra pengeinstitutter, kreditoplysningsbureauer og andre.
Comflex Networks ApS kan betinge indgåelsen af de enkelte aftaler af, at brugeren for egen regning stiller sikkerhed i form af depositum eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et af Comflex’s godkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab.
Comflex Networks ApS kan afvise en anmodning om indgåelse af en aftale, hvis brugeren ikke stiller den af Comflex Networks ApS forlangte sikkerhed. Den forlangte sikkerhed anses som en betalingsforpligtelse i kundeforholdet. Sikkerhedsstillelse i form af depositum forrentes ikke.

Comflex Networks ApS kan betinge indgåelse af en aftale af, at der fastsættes et kreditmaksimum. Kreditmaksimum kan træde i stedet for eller kombineres med krav om sikkerhedsstillelse. Kreditmaksimum kan forhøjes, hvis brugeren stiller sikkerhed eller forhøjer en allerede stillet sikkerhed. Brugeren hæfter for ethvert forbrug, selvom dette måtte overskride det fastsatte kreditmaksimum. Ved overskridelse af kreditmaksimum har Comflex Networks ApS ret til straks at afbryde brugerens forbindelse. Comflex kan endvidere kræve, at brugeren foretager en forudbetaling/acontobetaling af det totale skyldige beløb.5. Betalingsforhold
Brugeren hæfter for alle beløb, der registreres i forbindelse med aftalen jf. punkt l.
Abonnementsafgift, samtaleafgifter m.v. betales i henhold til gældende prisliste. Abonnementsafgiften opkræves månedsvis forud i henhold til betingelserne for den valgte abonnementsform. For den periode, hvori abonnementet oprettes, betales alene forholdsmæssig abonnementsafgift. Samtaleafgifter opkræves med mindre andet aftales månedsvis bagud baseret på brugerens forbrug. Hvis en regning ikke betales senest på den anførte forfaldsdato, gives der brugeren meddelelse herom. Ved overskridelse af forfaldsdatoen beregnes rente med den til enhver tid i henhold til Renteloven fastsatte morarentesats. Der pålægges desuden brugeren rykkergebyr, som opkræves på den førstkommende faktura. Meddelelsen til brugeren om for sen betaling vil indeholde en ny frist for indbetaling samt advarsel om, at brugerens forbindelse afbrydes ved manglende overholdelse af denne nye betalingsfrist. Betales regningen ikke inden udløbet af denne frist, forbeholder Comflex Networks ApS sig ret til at afbryde brugerens forbindelse eller ophæve kundeaftalen uden yderligere varsel. Hvis Comflex har afbrudt brugerens forbindelse på grund af manglende betaling, kan genåbning ikke ske, førend forfalden saldo til Comflex Networks ApS, herunder rykkergebyr og morarenter, er betalt. Der vil ske automatisk genåbning, når den forfaldne saldo betales, med mindre brugeren inden betaling af den skyldige saldo skriftligt anmoder om, at der ikke skal ske genåbning i perioden indtil opsigelsen træder i kraft. Hvis brugerens forbindelse har været afbrudt af Comflex i mere end 20 dage på grund af manglende betaling, overgår sagen herefter til et Inkassofirma, og Comflex har ret til uden yderligere varsel at ophæve kundeaftalen.

Såfremt brugeren er tilmeldt til betalingsservice (PBS), vil der sammen med det månedlige beløb blive opkrævet et gebyr på kr. 7,70 (PBS´s til enhver tid gældende gebyr) ved manuel betalingsform tillægges kr. 15,00.6. Telefonnummer og hemmeligholdelse af telefonnummer
Comflex’s kunder tildeles afhængigt af produkt (eller er tildelt af andre operatører) 8-cifrede telefonnumre. Brugeren er mod et gebyr berettiget til ændring af dette telefonnummer, såfremt dette er muligt. Brugeren kan vælge at få hemmeligt telefonnummer. Hvis brugeren har valgt at få hemmeligt nummer, bliver telefonnummeret ikke oplyst til nogen nummeroplysningstjeneste.

Brugere, der har valgt at få hemmeligt nummer, vil ikke få overført telefonnummeret til modtagerens telefondisplay (A-nummer visning), med mindre brugeren udtrykkeligt anmoder om det.7. Tekniske ændringer, forstyrrelser
Comflex forbeholder sig til enhver tid ret til at indføre sådanne ændringer, som anses for nødvendige af hensyn til den tilfredsstillende drift af Comflex’s tjenester. Ugunstige forhold kan i visse tilfælde medføre, at opkald vil blive afvist, eller at samtaler bliver afbrudt.

Comflex kan afvise tjenester, der giver anledning til forstyrrelser i Comflex net. Fejl i tilsluttet udstyr, der giver anledning til forstyrrelser eller ulemper for driften af nettet, skal straks afhjælpes. Eventuelle udgifter i forbindelse hermed er Comflex uvedkommende. Comflex kan kræve sine omkostninger til fejlsøgning dækket af brugeren.8. Nummeroplysning
Enhver bruger har adgang til nummeroplysningstjenester i andre operatørers telenet i det omfang, der mellem den pågældende udbyder af oplysningstjenesten og Comflex er indgået aftale herom.

9. Alarmering i Danmark
Alarmopkald til de offentlige alarmcentraler kan foretages gratis over Comflex’s net.

10. Taksering og takseringsprincipper
Brugeren er underlagt de af Comflex til enhver tid fastsatte takster. Den gældende prisliste udleveres ved aftaleindgåelse.

11. Flytning
Eventuelle ændringer i de af brugerens afgivne oplysninger, såsom adresseændringer, betalingsforhold og lign., skal omgående meddeles til Comflex.

12. Opsigelse og ophør af kundeaftaler
Med mindre der ved oprettelsen af kundeaftalen er indgået aftale om uopsigelighed, kan kundeaftalen opsiges fra brugerens side med skriftligt varsel på mindst 30 dage til ophør den sidste i en måned. Opsigelsen skal ske ved særskilt brev.
Comflex vil i forbindelse med modtagelse af opsigelsen sende en skriftlig bekræftelse på modtagelse af denne. Comflex nedlukker abonnementet ved udløb af opsigelsesvarslet. Ved aftaleindgåelse mellem brugeren og Comflex, vil brugeren være forpligtet til at betale de første 6 måneders abonnementsafgift.

Comflex forbeholder sig ret til at ændre priser og betingelser for indholdet gældende denne abonnementsaftale med et overfor abonnenten passende varsel på 60 dage.13. Erstatningsansvar
Comflex er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog er Comflex i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, driftstab eller andre indirekte tab, med mindre tabet skyldes Comflex’s forsætlige eller groft uagtsomme handlinger. Brugeren er ansvarlig for at foretage korrekt nedlukning af forbindelsen, efter at en samtale er tilendebragt.

14. ProVobis VoIP Adapter
Brugeren kan købe en VoIP adapter af Comflex ifølge gældende priser. Comflex yder garanti i henhold til købeloven, men herudover 3 måneders fuld returret med forbehold for ubeskadiget returnering i original indpakning sendt frankeret til Comflex Networks ApS Sundvej 12D 4600 Køge.