Vilkår

Privat abonnementsbetingelser pr. 31. Januar 2012.

1. Generelt

1.a Fakturering og betaling

Fakturering og betaling sker ved 3 mdr. forud fakturering/betaling med mindre andet er skriftligt aftalt.

1.b Sikkerhed

Det indskærpes, at tilkoblede brugere kun må anvende den eller de IP adresser der tildeles, og at disse er personlige. Endvidere er det ikke tilladt at ændre ved fabrikanternes MAC adresse og man må ikke udføre portscanning. Derudover er man forpligtet til at holde sin computer fri for virus, spyware og andre programmer der kan forårsage væsentlige gener for fællesskabet. Brud på disse regler faktureres efter gældende takst og kan medføre afbrydelse samt erstatningskrav. Vi gør opmærksom på at man ved misbrug af anlægget eller ved manglende betaling kan blive frakoblet uden yderligere varsel.

1.c Adfærd

Ideen med anlægget er at man skal kunne være på internet 24 timer i døgnet med god hastighed, til en lav pris. Forbruget vil blive målt og hvis belastningen hos en bruger er væsentligt generende for helheden, kan Comflex opsige aftalen. En brugers adfærd anses absolut for generende hvis der uploades/downloades mere end 100 gange over niveauet for en gennemsnit’s bruger med samme båndbredde.

1.d Abonnementsbetingelserne gælder mellem Comflex Networks ApS og en privat bruger for udbud af Comflex Networks ApS internettjeneste via Comflex net. Abonnementsaftalen træder i kraft ved underskrivelse af nærværende internetabonnementsaftale. Abonnenten anerkender således ved underskrift at have læst og accepteret nærværende betingelser for abonnementsaftalen.

2. Internettjenesten

2.a Et internetabonnement fra Comflex omfatter opkobling til internettet med de ydelser, funktioner og faciliteter for internettjenesten som stilles til rådighed samt adgang til at abonnere på eventuelle tillægstjenester som Comflex måtte udbyde. Endvidere får abonnenten adgang til e-mail. Comflex tildeler i nogle tilfælde IP-adresse til abonnenten. En IP-adresse tilhører Comflex og stilles kun til abonnentens rådighed, indtil ophør af abonnementsaftalen. Comflex har ret til at ændre en fast IP-adresse, når dette er påkrævet af hensyn til trafik, drift eller andre tekniske forhold, herunder ved eventuel flytning af abonnementet. Abonnenten afholder selv alle udgifter i forbindelse med nødvendige tilpasninger i abonnentens udstyr mv.

2.b Abonnenten modtager en personlig kode til at logge sig på internettet med. Sådan information skal opbevares på et betryggende sted og må ikke anvendes af eller afsløres over for nogen uvedkommende. Har abonnenten mistanke om, at sådan information er kommet til uvedkommendes kendskab, skal abonnenten straks give meddelelse herom til Comflex. Abonnenten er ansvarlig for både egen og uvedkommendes brug af Internettjenesten.

2.c Hver e-mail adresse, som indgår i internettjenesten er personlig. Comflex har ret til at nægte og/eller at fjerne stødende, navnekrænkende og ikke formålstjenlige e-mail adresser samt allerede registrerede e-mail adresser. Comflex har også ret til at ændre tildelte e-mail adresser, hvis det er begrundet i tekniske, juridiske eller kommercielle årsager eller lignende saglige begrundelser.

2.d Abonnenten har ansvar for løbende at tømme tilsluttede e-mail postkasser. Comflex har ret til at spærre konto for indkommende post, hvis der mangler tilgængelig lagerplads. Endvidere er Comflex berettiget til uden forudgående varsel at slette alt elektronisk post, der efter 3 måneder fortsat befinder sig uafhentet på mailserveren samt i øvrigt post, der måtte krænke juridiske rettigheder.

2.e Abonnenten bærer det fulde ansvar ved anvendelse af sit abonnement, e-mail mv., herunder hvis tredjemand misbruger abonnentens navn og password. Abonnentens abonnement må ikke anvendes til at opnå uautoriseret adgang til Comflex eller tredjemands systemer.

2.f Comflex gør med nærværende abonnenten opmærksom på, at download af materiale fra digitale netværk og åbning af vedhæftede materialer i e-mails medfører en risiko for virusinficering af hardware og software. Comflex kan aldrig drages til ansvar for skader og tab som følge heraf.

2.g For individuel båndbredde gælder det at f.eks kobberkvaliteten kan bevirke at der ikke helt kan leveres den bestilte båndbredde. Hvis en gennemsnitsmåling viser negative udsving på over 5% vil måneds prisen ifølge gensidig aftale blive reduceret med den afvigende procent eller aftalen kan kræves ændret til et lavere udbud med tilbagebetaling for optil 1 mdr.

3. Ansvar for indhold m.v.

3.a Abonnenten bærer ansvaret for alle informationer, som abonnenten stiller til rådighed for andre via internettjenesten. Comflex bærer ikke ansvaret for at kontrollere, hvilken information, der stilles til abonnentens rådighed ved adgang til internettet, herunder har Comflex ikke på nogen måde ansvar for hvad der passerer gennem tilslutningen til eller fra internettet.

3.b Med information menes alle former for digital information, herunder – men ikke begrænset til – lyd og musik, billede, tekst, data, video, komprimerede filer og links til andre internetsider. Abonnenten gøres udtrykkeligt opmærksom på, at det er ulovligt at skaffe sig adgang til, kopiere, offentliggøre eller på anden vis mangfoldiggøre juridisk beskyttede materialer i digital form såsom film, lyd, billeder og tekst uden rettighedshavers forudgående samtykke – sådan distribution foregår på abonnentens egen risiko og erstatningsansvar.

3.c Abonnementsaftalen med abonnenten indgås pr. husstand. Hvis der sker videredistribution af datasignalet mellem forskellige husstande udenom Comflex net, betragtes dette som en grov misligholdelse af denne abonnementsaftale. Comflex forbeholder sig ret til i sådant tilfælde at fremsætte erstatningskrav mod og anmelde abonnenten til rette myndigheder.

3.d Abonnenten må ikke anvende hjemmesider i kommerciel henseende. Abonnenten bærer selv eneansvaret for den information, som overføres via internettet og som offentliggøres på abonnentens hjemmeside. Abonnenten er ansvarlig for at have nødvendige tilladelse til at sprede, modtage eller lagre information. Abonnenten er eneansvarlig for al korrespondance, herunder andre online aktiviteter, som abonnenten via nettet måtte deltage i.

3.e Comflex forbeholder sig ret til at lukke internetforbindelser, som ikke overholder gældende lovgivning, såvel danske som internationale regler. Det er ikke tilladt for abonnenten at distribuere pornografisk herunder stødende eller i øvrigt ulovligt materiale via Comflex net.

3.f Uanset ovenfor anførte forbeholder Comflex sig retten til øjeblikkeligt og uden varsel at lukke internettjenesten, såfremt abonnenten på trods af ovenfor nævnte bestemmelser har tilsluttet server eller server lignende applikation. Comflex accepterer ikke at Comflex eller tredjemand rammes af forstyrrelser eller uregelmæssigheder som følge af abonnentens tilslutning og/eller brug af andre dataressourcer. abonnenten påtager sig at holde Comflex skadesløs for skader eller forstyrrelser, som måtte være forårsaget af en applikation såsom en server eller andet udstyr.

3.g Comflexaccepterer ikke, at abonnenten tilslutter dataenheder som f.eks. en server. Det anses som en grov misligholdelse af nærværende aftale, såfremt abonnenten opsætter servere, dataressource og udfører massedistribution af e-mails til andre brugere, der ikke har bedt om sådan distribution. Eventuel opsætning af servere kan kun tillades af Comflex efter forudgående skriftlig aftale mellem abonnenten og Comflex. Det er forbudt for abonnenten at portscanne andre computere og at anvende lignende redskaber på internettet eller i Comflex net herunder at skaffe sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet eller comflex net. Comflex er berettiget til med øjeblikkelig virkning at lukke internettjenesten, hvis abonnenten medvirker til spredning af virus, krænker tredjemands immaterielle rettigheder, sletter eller forfalsker transmissionsformation, herunder IP-adresser, samt i øvrigt måtte overtræde gældende international og national lovgivning.

3.h Comflexer berettiget til at opkræve abonnenten for datatrafik brugt til at transportere materiale, der ikke følger Comflex bestemmelser herunder såvel dansk som international lovgivning. Endvidere er abonnenten ved uretmæssig brug af internettjenesten erstatningsansvarlig overfor Comflex og en eventuelt krænket tredjemand for eventuelle skader, erstatningskrav og lignende krav om kompensation, som måtte være forårsaget af uretmæssig brug af internettjenesten.

4. Opsigelse og ophævelse af abonnementsaftalen.

4.a Med mindre der ved oprettelsen af abonnementsaftalen er indgået aftale om uopsigelighed, kan abonnementsaftalen opsiges fra brugerens side med skriftligt varsel på mindst 30 dage til ophør den sidste i en måned. Opsigelsen skal ske ved særskilt brev. Comflex vil i forbindelse med modtagelse af opsigelsen sende en skriftlig bekræftelse på modtagelse af denne. Comflex nedlukker abonnementet ved udløb af opsigelsesvarslet. Ved aftaleindgåelse mellem brugeren og Comflex, vil brugeren være forpligtet til at betale de første 6 måneders abonnementsafgift.

4.b Ved abonnentens brud på nærværende aftale kan Comflex øjeblikkeligt ophæve abonnementsaftalen.

4.c Abonnementsformen kan ændres til et større eller mindre abonnement. Ønskes et højere abonnement end det nuværende kan der til enhver tid skiftes abonnementsform. Fra den pågældende måned betales der det nye abonnement. Hvis der ønskes et lavere abonnement skal det gøres med 14 dages varsel til ophør den sidste i en måned. Her betales det nuværende abonnement måneden ud.

4.d Eventuelt forudbetalt abonnementsafgift og tilslutningsafgift vil ikke blive refunderet til abonnenten i forbindelse med lukning af dennes konto, medmindre abonnementet er blevet opsagt af Comflex, og der ikke er sket brud på nærværende abonnementsaftale.

4.e Comflex forbeholder sig ret til at ændrepriser og betingelser for indholdet gældende denne abonnementsaftale med et overfor abonnenten passende varsel på 60 dage.

4.f Ved abonnementets ophør, vil abonnentens e-mailadresse uden yderligere varsel blive slettet efter opsigelse af abonnementet. Denne sletning vil blive effektueret, hvad enten abonnements opsiges af abonnenten eller Comflex, og i ethvert tilfælde er det abonnentens ansvar at tage eventuelle sikkerhedskopier af indholdet inden nedlukning af internettjenesten.

5. Betalingsforhold

5.a Kreditvurdering, sikkerhedsstillelse, kreditmaksimum
I visse tilfælde foretager Comflex Networks ApS en kreditvurdering af den enkelte bruger baseret på kreditoplysninger fra pengeinstitutter, kreditoplysningsbureauer og andre.
Comflex Networks ApS kan betinge indgåelsen af de enkelte aftaler af, at brugeren for egen regning stiller sikkerhed i form af depositum eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et af Comflex’s godkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab.
Comflex Networks ApS kan afvise en anmodning om indgåelse af en aftale, hvis brugeren ikke stiller den af Comflex Networks ApS forlangte sikkerhed. Den forlangte sikkerhed anses som en betalingsforpligtelse i kundeforholdet. Sikkerhedsstillelse i form af depositum forrentes ikke.

Comflex Networks ApS kan betinge indgåelse af en aftale af, at der fastsættes et kreditmaksimum. Kreditmaksimum kan træde i stedet for eller kombineres med krav om sikkerhedsstillelse. Kreditmaksimum kan forhøjes, hvis brugeren stiller sikkerhed eller forhøjer en allerede stillet sikkerhed. Brugeren hæfter for ethvert forbrug, selvom dette måtte overskride det fastsatte kreditmaksimum. Ved overskridelse af kreditmaksimum har Comflex Networks ApS ret til straks at afbryde brugerens forbindelse. Comflex kan endvidere kræve, at brugeren foretager en forudbetaling/acontobetaling af det totale skyldige beløb.

5.b Betalingsforhold
Brugeren hæfter for alle beløb, der registreres i forbindelse med aftalen jf. punkt l.
Abonnementsafgift betales i henhold til gældende prisliste. Abonnementsafgiften opkræves vær tredje månedkvartalsvis forud i henhold til betingelserne for den valgte abonnementsform. For den periode, hvori abonnementet oprettes, betales alene forholdsmæssig abonnementsafgift. Hvis en regning ikke betales senest på den anførte forfaldsdato, gives der brugeren meddelelse herom. Ved overskridelse af forfaldsdatoen beregnes rente med den til enhver tid i henhold til Renteloven fastsatte morarentesats. Der pålægges desuden brugeren rykkergebyr. Meddelelsen til brugeren om for sen betaling vil indeholde en ny frist for indbetaling samt advarsel om, at brugerens forbindelse afbrydes ved manglende overholdelse af denne nye betalingsfrist. Betales regningen ikke inden udløbet af denne frist, forbeholder Comflex Networks ApS sig ret til at afbryde brugerens forbindelse eller ophæve kundeaftalen uden yderligere varsel. Hvis Comflex har afbrudt brugerens forbindelse på grund af manglende betaling, kan genåbning ikke ske, førend forfalden saldo til Comflex Networks ApS, herunder rykkergebyr og morarenter, er betalt. Der vil ske automatisk genåbning, når den forfaldne saldo betales, med mindre brugeren inden betaling af den skyldige saldo skriftligt anmoder om, at der ikke skal ske genåbning i perioden indtil opsigelsen træder i kraft. Hvis brugerens forbindelse har været afbrudt af Comflex i mere end 20 dage på grund af manglende betaling, overgår sagen herefter til et Inkassofirma, og Comflex har ret til uden yderligere varsel at ophæve kundeaftalen.

Såfremt brugeren er tilmeldt betalingsservice (PBS), vil der sammen med det kvartalsvise beløb blive opkrævet et gebyr på kr. 7,70 (PBS´s til enhver tid gældende gebyr) ved manuel betalingsform tillægges kr. 15,00.

6. TV Vilkår

Programmerne stilles til rådighed som disse er produceret og udsendt af programudbyderen uden ansvar for Comflex

Programmerne leveres til brug for en privat familie/husstand pr. abonnement

Ved for sen eller manglende betaling kan Comflex til enhver til afbryde leverancen og der vil så skulle betales et gentilslutnings gebyr på ca. Kr. 550,00 som sammen med det skyldige skal være betalt forinden gentilslutning finder sted.